{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Täyttyykö työssäoloehto kevytyrittäjyydessä? ", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Mitä jos kevytyrittäjä ei enää saakaan töitä? Trusterin kevytyrittäjänä olet monella tavalla hyvässä asemassa. Voit kokeilla helposti seuraavaa ideaa tai tehdä nopeita ratkaisuja, jos kauppa ei käy tai kevytyrittäjyys ei olekaan juttusi. Tiedämme, että asiat eivät kuitenkaan ole aina niin yksinkertaisia. Kaikenlaisiin tilanteisiin, kuten itsestä riippumattomaan työttömyyteen, kannattaa varautua hyvissä ajoin. Ainakin on hyvä tietää, miten kevytyrittäjän työttömyysturva toimii." }}, { "@type": "Question", "name": "Millainen työttömyysturva kevytyrittäjällä on?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Ilman y-tunnusta toimivan kevytyrittäjän työttömyysturva voi olla hyvin samanlainen kuin yrittäjällä. Moni luulee, ettei yrittäjä tai kevytyrittäjä voi kuulua työttömyyskassaan, mutta se ei pidä paikkaansa. Yrittäjä tai kevytyrittäjä voi yhtä lailla olla jonkin työttömyyskassan jäsen. Työttömäksi jäänyt kevytyrittäjä voi siis saada Kelan peruspäivärahaa ja työttömyyskassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa samalla tavalla kuin yrittäjä tai palkansaaja." } }, { "@type": "Question", "name": "Mitä työssäoloehto tarkoittaa?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Työssäoloehto määrittää sen, saatko työttömänä Kelan peruspäivärahaa ja sen lisäksi ehkä myös jonkin työttömyyskassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa.Palkansaajalle työssäoloehto tarkoittaa, että hän on edeltäneen 28 kuukauden aikana ollut vähintään puoli vuotta ja viikoittain vähintään 18 tuntia töissä.Yrittäjälle työssäoloehto tarkoittaa, että hän on toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta edeltäneen 48 kuukauden aikana, ja on sinä aikana myös ansainnut riittävästi. Kevytyrittäjää kuitenkin koskee useimmiten palkansaajan työssäoloehto." } }, { "@type": "Question", "name": "Täyttyykö työssäoloehto sivutoimisella kevytyrittäjällä?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Se riippuu siitä, mitä teet kevytyrittäjyyden lisäksi. Jos käyt kokopäivätöissä ja teet sivukeikkaa kevytyrittäjänä, työssäoloehto tietysti täyttyy. Kuulut ehkä myös päivätyösi kautta johonkin työttömyyskassaan, jolloin saat työttömyyden sattuessa ansiosidonnaista päivärahaa. Jos toimit kevytyrittäjänä opiskelujen ohella tai muuten vain pienimuotoisesti, työssäoloehto ei täyty. Silloin et myöskään voi saada peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista. Jos haluat parantaa työttömyysturvaasi, harkitse liittymistä palkansaajien työttömyyskassaan." } }, { "@type": "Question", "name": "Mitä jos työssäoloehto ei täyty?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Jos työssäoloehto ei täyty ja päivärahat jäävät saamatta, voit hakea Kelan työmarkkinatukea. Voit saada työmarkkinatukea myös esimerkiksi silloin, kun olet opiskelujen jälkeen vasta tulossa työelämään tai kun olet jo saanut 400 päivän ajan peruspäivärahaa ja ansiosidonnaista, eikä töitä ole vielä löytynyt. Tulosi, ja joskus myös vanhempiesi tulot, vaikuttavat työmarkkinatuen määrään." } }, { "@type": "Question", "name": "Miten päätoiminen kevytyrittäjä voi parantaa työttömyysturvaansa?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Voit tehdä samoja asioita kuin yrittäjä tekisi. Voit ottaa yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen ja liittyä yrittäjäkassan jäseneksi. Pidä huolta siitä, että YEL-vakuutus on riittävä, koska jos jäät työttömäksi, ansiopäivärahan määrä perustuu ilmoittamaasi YEL-työtuloon." } }, { "@type": "Question", "name": "Katkaistaanko työttömyystuki, jos teen työttömänä työnhakijana töitä kevytyrittäjänä?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text":"Työttömyysturvajärjestelmä ei onneksi ole niin jyrkkä. Neljän ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana voit tehdä töitä niin paljon kuin haluat. Voit saada samalla myös työttömyystukea, mutta tuloihisi soviteltuna.Neljän kuukauden jälkeen TE-toimisto selvittää tilanteesi uudelleen. Jos teet TE-toimiston mielestä työtä sivutoimisesti, saat edelleen soviteltua työttömyystukea. Jos TE-toimisto katsoo, ettet voisi ottaa vastaan kokopäivätyötä kevytyrittäjyyden lisäksi, sinut tulkitaan päätoimiseksi yrittäjäksi, etkä saa enää tukia.Jos teet silloin tällöin eri tilaajille satunnaisia hommia, niistä ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistoon. Keikkatyö tuo myös mukavaa vaihtelua arkeen. Ehkä saat työkeikalla oivalluksen tai uuden idean, jonka toimivuutta voisit kokeilla kevytyrittäjänä laajemminkin?"} }] }
Уведомление о файлах cookie
Принимая все файлы cookie, вы обеспечиваете наилучшее качество обслуживания пользователей. Узнайте больше о файлах cookie и о том, как их использовать или изменить настройки файлов cookie.

Выполняется ли условие занятости в легком предпринимательстве?

Поделиться этим постом
Прослушать изображение Spotify, используемое для прослушивания статьи в качестве подкаста

Что делать, если легкий предприниматель больше не может получить работу? Как легкий предприниматель в Truster, вы находитесь в хорошем положении во многих отношениях. Вы можете легко попробовать следующую идею или принять быстрые решения, если вы не можете заниматься бизнесом или легкое предпринимательство - это не ваше дело. Однако мы знаем, что не всегда все так просто. Все виды ситуаций, такие как самозанятые, должны быть подготовлены вовремя. По крайней мере, хорошо знать, как работает безработица для легких предпринимателей.

Какой вид страхования от безработицы есть у легкого предпринимателя?

Пособие по безработице для легких предпринимателей без бизнес-идентификатора может быть очень похоже на страхование предпринимателя. Многие думают, что предприниматель или легкий предприниматель не может принадлежать к кассе по безработице, но это не так. Предприниматель или легкий предприниматель могут в равной степени быть членом кассы по безработице. Другими словами, легкий предприниматель, ставший безработным, может получать базовое суточное пособие Kela и дневное пособие, связанное с заработком, выплачиваемое кассой по безработице так же, как предприниматель или работник.

Что означает условие занятости?

Условия занятости определяют, являетесь ли вы безработным, получающим базовое суточное пособие Kela и, кроме того, возможно, также ежедневное пособие, связанное с заработком, выплачиваемое кассой по безработице.

Для работника условие занятости означает, что в течение предыдущих 28 месяцев он проводил на работе не менее шести месяцев и еженедельно не менее 18 часов.

Для предпринимателя условие занятости означает, что он был предпринимателем не менее 15 месяцев в течение предыдущих 48 месяцев, а также заработал достаточно за этот период. Однако легкий предприниматель чаще всего подчиняется условиям занятости работника.

Будет ли выполнено условие занятости легким предпринимателем, работавущего неполный рабочий день?

Это зависит от того, что вы делаете, кроме легкого предпринимательства. Если вы работаете полный рабочий день и выполняете подработку в качестве легкого предпринимателя, условие трудоустройства, конечно, выполняется. Вы также можете принадлежать к кассе по безработице через свою дневную работу, и в этом случае вы будете получать ежедневное пособие, связанное с заработком, в случае безработицы.

Если вы выступаете в качестве легкого предпринимателя в дополнение к учебе или иным образом только в небольших масштабах, условие трудоустройства не выполняется. В этом случае вы также не сможете получать базовое суточное пособие или пособие, связанное с заработком. Если вы хотите улучшить свою безработицу, подумайте о том, чтобы присоединиться к фонду безработицы для заработной платы.

Что делать, если условия занятости не выполнены?

Если условия занятости не выполнены и суточные не получены, вы можете обратиться за поддержкой рынка труда Kela. Вы также можете получить поддержку рынка труда, например, когда вы только вступаете в трудовую жизнь после учебы или когда вы уже получали базовое дневное пособие и пособие, связанное с заработком, в течение 400 дней, и работа еще не найдена. Ваш доход, а иногда и доход ваших родителей, влияет на объем поддержки рынка труда.

Как предприниматель, работая полный рабочий день, может улучшить свою безработицу?

Вы можете делать то же самое, что и предприниматель. Вы можете огрязть самозанятое пенсионное страхование, т.е. страхование YEL, и стать членом фонда самозанятых. Убедитесь, что страховка YEL достаточна, потому что, если вы станете безработным, сумма пособия, связанного с заработком, основана на доходе YEL, который вы сообщили.

Будет ли отсечено пособие по безработице, если я буду работать безработным соискателем в качестве легкого предпринимателя?

К счастью, система страхования по безработице не так строга. В течение первых четырех месяцев безработицы вы можете работать столько, насколько захотите. При этом вы также можете получать пособие по безработице, но с поправкой на свой доход.

Через четыре месяца Бюро te и экономического арокез повторно рассмотрит вашу ситуацию. Если Бюро занятости и занятости (TE Office) сочтет, что вы работаете неполный рабочий день, вы продолжите получать скорректированную поддержку по безработице. Если Бюро развития и развития сочтет, что вы не можете принять работу на полный рабочий день в дополнение к легкому предпринимательству, вы будете считаться предпринимателем, работавшим полный рабочий день, и больше не будете получать субсидии.

Если вы время от времени делаете случайную работу для разных подписчиков, вам не нужно сообщать о них в Бюро te. Работа на концертах также приносит приятные изменения в повседневную жизнь. Может быть, вы получите понимание или новую идею на работе, функциональность которой вы могли бы попробовать как легкий предприниматель в более широком смысле?


Соответствующие статьи

Более быстрая оплата

→ наши цены
Настоящий воздушный шар
0% сервисный сбор
Левый речевой пузырь
Лучшее мобильное приложение
Левый речевой пузырь
Обслуживание клиентов
Truster пользователь: Работник гостиничного бизнесаTruster пользователь: Офисный работникTruster пользователь: СотрудникTruster пользователь: Консультант

Сравнение биллингов как сервисов

Truster включает в себя все услуги, необходимые для использования услуги выставления и выставления результатов, а также комплексного страхования ответственности и от несчастных случаев.

Truster это всегда доступная услуга выставления выставления результатов, подходящая как для начинающих предпринимателей, так и для начинающих предпринимателей, жим на полный рабочий день. Всегда выбирайте тот, который подходит вам лучше всего. Для тех, кто взимает много Truster 49 € / месяц - лучший вариант биллинговой услуги. Вы даже можете создать свой собственный интернет-магазин через нас, не начиная бизнес. Кроме того, вы можете принимать карточные платежи через наш сервис. Сравните наш прайс-лист с другими биллинговыми услугами. Мы самые дешевые!